logoLoader

REGULAMIN SERWISU e-lustro.pl

Regulamin Serwisu e-lustro.pl

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod domeną www.e-lustro.pl   jest Firma Glasimo Online Shop Sp. Z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-125, przy ul. Składowa 6, o numerach NIP: 7543367613, REGON: 528121321, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0001095369,

telefon kontaktowy: +48 606348811, adres e – mail: szklonawymiar@glasimo.com.pl 

Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego pod witryną www.e-lustro.pl  , tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e– sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych. 

Numer rachunku bankowego: 72 1240 1037 1111 0011 3661 9100

Adres zwrotów i reklamacji:  Glasimo Online Shop Sp. z o.o. , 45-125 Opole, Ul. Składowa 6

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. E-lustro.pl jest sklepem internetowym oferującym sprzedaż luster, oprawionych luster w ramy, i różnego rodzaju szkieł.  W szczególności sprzedaż obejmuje lustra i  szkła  produkowane na zamówienie/na wymiar. Każda z wymienionych kategorii posiada podkategorie szczegółowo wymienione na stronie internetowej sklepu. Niniejszy katalog jest przykładowy i nie jest zamknięty. Ewentualne poszerzenie asortymentu sklepu zostanie ogłoszone klientom na stronie internetowej sklepu.
 1. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego sklepu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą. 
 1. Zamawiający w sklepie www.e-lustro.pl  zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie www.e-lustro.pl   lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box. 
 1. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-lustro.pl 

Sprzedawca – firma Glasimo Online Shop Sp. z o.o..

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep 

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.) 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą 

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą 

Konto – element systemu e– sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę 

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie 

Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży 

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość

 

Polityka Prywatności - dokument sporządzony przez Sprzedawcę i dostępny pod linkiem: www.e-lustro.pl/polityka-prywatnosci informujący Klientów o tym, jakie dane osobowe są zbierane i jak będą wykorzystywane 

 1. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności.

Szczegółowy tryb, cele i zasady przetwarzania danych osobowych wskazano w Polityce Prywatności. 

 1. Formularze zgody (check– boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta.
 1. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak  i osobnej wiadomości o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku. Sprzedawca oświadcza, że aktualnie nie stosuje mechanizmów pozwalających na profilowanie zachowań Klienta na podstawie jego aktywności na stronach internetowych Sklepu. Szczegółowy tryb, cele, zasady przetwarzania danych wskazano w Polityce Prywatności 
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest również w opcji „zamów bez rejestracji”, jak i tradycyjnie, logując się/rejestrując w sklepie internetowym Sprzedawcy. 
 1. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (a), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies (c), w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco: 
 2. a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub 
 3. b) Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
 4. c) Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, 
 5. d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli 
 1. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, Sprzedawcy i klientów sklepu internetowego, ponadto wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety. 
 1. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia w sklepie internetowym www.e-lustro.pl   może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia, w tym marketingowych, albo przesyłania wiadomości Newsletter od SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przed Klienta cofnięta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż do przesłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych– usunąć podany w tym celu adres e – mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu. 
 1. W przypadku zindywidualizowanych zamówień na szkło i lustra, sklep internetowy Glasimo Online Shop nie wykonuje obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Klient powinien dokonać takich obliczeń we własnym zakresie

PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA 

 1. Sklep internetowy E - OPRAWA prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.e-lustro.pl , za pośrednictwem której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności tam udostępnione.

Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM.

Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.e-lustro.pl   i obejmuje lustra i różnego rodzaju szkła; proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego produktu do koszyka. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w  KOSZYKU. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje: 

 1. określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech, 
 2. ilość produktów,
 3. cenę jednostkową za każdy wybrany produkt, 
 4. wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta), 
 5. przewidywany termin dostawy, 
 6. łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki), 
 7. metodę płatności + termin zapłaty, 
 8. pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail), 
 9. adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej, 

 

Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje w załączniku w formie pdf (lub innej, umożliwiającej zapisanie dokumentu) pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocy unijnej platformy pod adresem: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

 1. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono ewentualnych kosztów dostawy, które Klient ustalać będzie w procesie zamówienia.

Sprzedawca zanim dokona wysyłki, czeka na zaksięgowanie środków na swoim rachunku lub potwierdzenie autoryzacji płatności u partnera, który te płatności realizuje.

Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem kurierskich firm specjalistycznych: DHL lub RABEN. Koszt przesyłki uzależniony jest wymiarów zamówionego towaru i wynosi odpowiednio:  do 130x70cm 27zł brutto, powyżej  130x70cm 45zł brutto, powyżej 200cm lub obwód powyżej 245cm – 160zł. 

Przesyłka pobraniowa jest droższa o 20zł w stosunku do płatności z góry. 

Każdorazowo przy realizacji zamówienia rodzaj i koszt dostawy jest uzgadniany przez Klienta, poprzez wybór opcji dostawy w formularzu zamówienia.

Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego towaru zakupionego w sklepie internetowym z magazynu.

Sprzedawca oferuje możliwość personalizowania zamawianego towaru poprzez wybór odpowiednich opcji – konfiguratory na stronie internetowej sklepu jeszcze przed złożeniem zamówienia. Personalizacja polega m. in na wyborze koloru, kształtu, wykończenia lub mocowania zamawianego towaru. W całym procesie personalizacji pomaga wygodna, intuicyjna nakładka na stronie. 

 

W przypadku konieczności ponownego dostarczenia zamówienia przez Nadawcę tj. firmę Glasimo Online Shop Sp. Z o.o. klient jest zobowiązany uiścić dodatkową opłatę w wysokości 54zł brutto dla przesyłek 130x70cm, 90zł brutto dla przesyłek powyżej 130x70cm oraz 320zł brutto dla przesyłek powyżej 200cm lub obwodu 245cm. Po dokonaniu płatności przesyłka będzie mogła zostać nadana ponownie do klienta.  

 

 1. Całkowita wartość  Zamówienia zostaje podana na etapie potwierdzenia zamówienia po stronie klienta, po wyborze produktu, na każdym etapie składania zamówienia jego wartość automatycznie jest aktualizowana w koszyku i tam dostępna do weryfikacji przez Klienta, aż do momentu potwierdzenia zamówienia; 

- Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, ewentualnych promocjach i opisach  produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów (o rozpoczęciu/zmianie/zakończeniu promocji); 

- w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba  jest ograniczona, a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjnej, Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów); 

- sprzedaż na ewentualnych warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, których dostępność warunkuje okres trwania promocji; 

 1. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka (klikając w symbol koszyka przy produkcie, lub klikając w przycisk ‘dodaj do koszyka’) rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając w ‘dalej’, a w konsekwencji w ‘realizuj zamówienie’, Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się:

* Zalogowanie się (lub rejestracja) i podanie danych do ewentualnej dostawy i faktury, lub zamówienie bez rejestracji (‘zamówienie jako gość’) poprzez wypełnienie formularza; 

* akceptacja warunków regulaminu i polityki prywatności,

* ewentualna zgoda na przetwarzanie danych w celach innych niż realizacja umowy sprzedaży, np. marketingowych, otrzymywanie powiadomień, newslettera, 

* dokonanie płatności lub zaznaczenie jej formy i ewentualnej opcji

i  potwierdzenie złożonego zamówienia przyciskiem “zamawiam i płacę”. 

 1. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia od SPRZEDAWCY na wybrany przez KLIENTA adres e- mail. Sprzedawca zapewnia wsparcie sprzedażowe potencjalnym Klientom poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny z wykwalifikowaną kadrą pracowników Sprzedawcy. Klienci poza tym mogą skorzystać z kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego lub live chatu na stronie internetowej sklepu.

6. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku  „zamawiam i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

7.  Dostępne  u Sprzedawcy obecnie opcje płatności to:

Przedpłata na konto (przelew bankowy) tj. 72 1240 1037 1111 0011 3661 9100

Płatność za pobraniem; 

Płatność za pośrednictwem serwisu PayU. 

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień ze strony Sprzedawcy odbywa się niezwłocznie po ich wpłynięciu i potwierdzeniu.   

W przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy, wstrzymuje się on z realizacją zamówienia do momentu otrzymania płatności na odpowiednio rachunku bankowym bądź otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku operatora płatności internetowych. W braku otrzymania kwoty płatności lub braku informacji od operatora płatności internetowych do 7 dni od skutecznego złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.

Czas realizacji zamówienia wynosi zasadniczo od 3 do 15 dni roboczych przy zamówieniach personalizowanych, przesyłka kurierska zasadniczo 24h-48h. 

 1. Sprzedawca poinformuje o przygotowaniu zamówienia Klienta do wysyłki w osobnej wiadomości.
 1. Do momentu kliknięcia przycisku “zamawiam i płacę” na stronie www.e-lustro.pl    KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Opcje te również do momentu kliknięcia przycisku “zamawiam i płacę” może modyfikować, odpowiednio do swoich preferencji. Modyfikacja zamówienia w późniejszych etapach realizacji umowy możliwa jest przez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, biorąc pod uwagę status zamówienia i stadium jego realizacji. 
 1. Ceny produktów są  podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy. 

 

Wszelkie informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.

 

KONTO KLIENTA

1 .Sklep oferuje swoim Klientom możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.

 1. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numeru telefonu i hasła. Rejestrując konto w procesie zamówienia Klient wprowadza tym samym swoje dane do wysyłki, które przechowywane są na koncie. Rejestrując się bez dokonywania zakupu, klient wprowadza te dane już samodzielnie w swoich zakładkach. Obowiązkowo do rejestracji Klient wprowadza swoje imię i nazwisko oraz adres dostawy (lub nazwę firmy, adres dostawy i NIP w przypadku przedsiębiorców).
 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 1. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym– przy jego zakładaniu. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wgląd do historii zamówień. Klient ma również możliwość dodawania produktów do przechowalni i edycji personalizowanych ustawień. 
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie Sprzedawcy na kontaktowy adres e – mail lub pocztą tradycyjną oświadczenia o chęci rezygnacji z posiadanego konta. Po usunięciu konta z zasobów Sklepu Sprzedawcy, Klient ma prawo żądać trwałego usunięcia zgromadzonych w infrastrukturze Sklepu swoich danych osobowych wraz z usunięciem konta zgłaszając takie żądanie przy lub po rezygnacji z posiadania Konta w Sklepie.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość: 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
 1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

5.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e- mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

7.  Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu towarów wielogabarytowych w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy, Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych całkowitych kosztach zwrotu takiego towaru pod rygorem przerzucenia tych kosztów na Sprzedawcę. 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Koszty przesyłki zwracanego Towaru pokrywa zwracający.

Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

8.  W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w tym również lustra z kolekcji Simple Design; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Biorąc pod uwagę powyższe Konsument powinien mieć na względzie, że zamawiany towar spersonalizowany, wykonany na indywidualne zamówienie, w zapieczętowanym opakowaniu, albo którego nie da się przywrócić do pierwotnego stanu, nie kwalifikuje takiego rodzaju towaru jako podlegającego procedurze odstąpienia od umowy. 

PROCEDURA REKLAMACYJNA 

 1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.Reklamację na otrzymany produkt należy zgłaszać maksymalnie do 14dni od otrzymania produktu. Wszelkie reklamacje składane po przekroczonym terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, nie będą rozpatrywane. 
 1. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia.
 1. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 1. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta. 
 1. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności  i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem. 
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
 1. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem kontaktowym Sklepu, albo na adres e – mail: szklonawymiar@glasimo.com.pl a reklamowany towar należy wysłać na adres:

Glasimo Online Shop Sp. zo.o.

45-125 Opole

Ul. Składowa 6

 1. Niezależnie od powyższego Sprzedawca nie wyłącza odpowiedzialności na zasadzie rękojmi rozumianej zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową, na zasadach w tamtym kodeksie ustanowionych (art. 556 k.c. i nast.).

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.
 1. Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy.   
 1. Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.
 1. Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.
 1. KLIENT - Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 1. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 1. Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów (spór można wytoczyć przed sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy lub dla Klienta).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy RODO; powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego. 

 1. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem, formularz reklamacyjny, Polityka Prywatności  i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu. 
 1. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2024 r. 

 

Link do strony
Adres E-mail znajomego
Wiadomość do znajomego
Dodano do newslettera. Sprawdź swoją skrzynkę pocztową, aby odebrać rabat!
Jesteś już zapisany do naszego newslettera.
Dodano produkt do koszyka. Przejdź do koszyka.
Podczas dodawania do koszyka wystąpił błąd. Spróbuj pomownie lub skontaktuj się z nami.
spinner loader
Zaloguj się
Zaloguj się na swoje konto, jeśli je posiadasz.
Wyznacz trasę
Czy chcesz wyznaczyć trasę do naszego biura na mapach google'a?
Zobacz ramę
Ukryj ramę